Các Bài Cắt Kinh Điển

Các Bài Cắt Kinh Điển

leslie-videos-01

OFFICIAL TRAILER (HD) - SQUARE LAYER CUTTING I

Leslie Academy - Square Layer Cutting - Cắt lớp - Tạo độ phồng - Official Trailer (HD)

leslie-videos

OFFICIAL TRAILER (HD) - GRADUATION LAYER CUTTING

Leslie academy - Graduation Layer Cutting - Cắt tầng - Official Trailer (HD)

leslie-videos-02

OFFICIAL TRAILER (HD) - SQUARE LAYER CUTTING II

Leslie Academy - Square Layer Cutting - Cắt lớp - Khối tam giác - Official Trailer (HD)